Polityka Prywatności | Besite

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Brilliant Group Sp. z o.o.


Dane osobowe zbierane są przez Brilliant Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wojciecha Gersona 28, NIP: 6762478890 jako administratora danych.

Niniejsza polityka prywatności określa:

 1. zakres obowiązywania polityki prywatności,
 2. jakie dane gromadzimy i dlaczego je zbieramy,
 3. korzystanie z plików cookie w celu zbierania informacji i kontrolowania lub usuwania plików cookie,
 4. podstawę prawną przetwarzania danych,
 5. komu możemy ujawniać te dane,
 6. w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i zaktualizować dane,
 7. jak chronimy dane użytkownika.

1. Kiedy obowiązuje ta polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych przez Brilliant Group Sp. z o.o. , w tym osób kontaktujących się z Brilliant Group Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://besite.pl/.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

2. Jakie informacje osobowe gromadzimy i dlaczego je zbieramy


Poprzez formularz kontaktowy zbieramy dane osobowe, w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mailowy, numer telefonu i inne podane przez osobę kontaktującą się z Brilliant Group Sp. z o.o. za pośrednictwem formularza.

Od osób kontaktujących się z Brilliant Group Sp. z o.o. telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej itp. zbieramy dane podawane bezpośrednio przez osobę kontaktująca się z Brilliant Group Sp. z o.o., jak również adres e-mail, numer telefonu itp.

Przetwarzanie danych osobowych osoby kontaktującej się z Brilliant Group Sp. z o.o. jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a na późniejszym etapie może być niezbędne do wykonania umowy, jak również do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.

Pozyskane dane mogą być również zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Brilliant Group Sp. z o.o., w tym w celu marketingu bezpośredniego.

3. Korzystanie z plików cookie w celu zbierania informacji i kontrolowania lub usuwania plików cookie


Na stronie internetowej besite.pl zbierane są pliki cookie. Pliki cookie nie zawierają informacji, dzięki którym można zidentyfikować użytkownika – identyfikują jednie komputer użytkownika na naszych serwerach.

Pliki cookie są używane w celu umożliwienia określonej funkcjonalności, zapamiętania preferencji użytkowników i monitorowania sposobu korzystania z witryny. Pliki cookie pomagają zwiększyć użyteczność strony internetowej i spersonalizować jej zawartość, aby lepiej odpowiadała potrzebom osób przeglądających stronę internetową.

Użytkownik może ograniczyć lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji ustawień poszczególnych przeglądarek z reguły zamieszczone są w zakładce „Pomoc” (lub równoważnej) tych przeglądarek.

Używamy Google AnalyticsTM do badania ruchu na stronie internetowej Brilliant Group Sp. z o.o..

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w celu marketingu bezpośredniego, odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika).

Podanie danych osobowych przez osobę kontaktująca się z Brilliant Group Sp. z o.o. jest dobrowolne.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

5. Jak długo przechowujemy informacje użytkownika?


Zachowamy dane użytkownika tak długo, jak to konieczne do zastosowań określonych w niniejszej polityce.

W szczególności jeśli dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, dane przetwarzane są przez okres współpracy oraz po tym okresie do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

W przypadku braku umowy pomiędzy Brilliant Group Sp. z o.o. a kontrahentem dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do kontaktu z kontrahentem.

Jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych, dane są przetwarzane przez cały okres działalności Brilliant Group Sp. z o.o..

6. Kto ma dostęp do informacji użytkownika


Dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane osobom trzecim, w tym kontrahentom Brilliant Group Sp. z o.o. w celu wykonywania przez Brilliant Group Sp. z o.o. działalności gospodarczej, operatorom płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Brilliant Group Sp. z o.o. usługi, w tym księgowe i prawne. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa.

7. Dostęp i kontrola użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie lub w związku z usługami dostępnymi za jego pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem: Brilliant Group Sp. z o.o. , ul. Wojciecha Gersona 28, 30-818 Kraków.


Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.


8. Ochrona informacji użytkownika

Celem Brilliant Group Sp. z o.o. jest zapewnienie, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO, co oznacza, że dane osobowe muszą być w szczególności:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Brilliant Group Sp. z o.o. podejmuje adekwatne środki organizacyjne, techniczne i prawne, aby chronić przetwarzane dane osobowe.

9. Zmiany Polityki prywatności


Od czasu do czasu możemy przeglądać i aktualizować niniejszą politykę prywatności. Wszystkie posiadane przez nas informacje będą podlegały najnowszej zaktualizowanej polityce.

10. Dane kontaktowe


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z naszą polityką prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: b.capik@brilliantgroup.pl